Plan podziału

Zarządy spółek: „ROLDROB” spółka akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079305, REGON: 590384897, NIP: 7731009663, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN, opłacony w całości, wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000036390, jako spółka dzielona („Spółka Dzielona”) oraz NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911690, REGON: 389456320, NIP: 7732496725, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN, jako spółka przejmująca („Spółka Przejmująca”), wypełniając obowiązek przewidziany art. 535 § 3 oraz art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, publikują poniżej plan podziału Spółki Dzielonej, sporządzony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych:

Plan podziału